Mucharsie24.pl

Miejsce na Twoją reklamę

Regulamin

Podstawowe informacje

 1. mucharskie24.pl jest portalem ogłoszeniowym oraz informacyjnym, który pozwala użytkownikom tworzyć swoje profile, umieszczać ogłoszenia/oferty, promować je oraz odświeżać i komunikować się ze sobą.
 2. mucharskie24.pl może być wykorzystywany jedynie do celów wymienionych powyżej.
 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis mucharskie24.pl na rzecz Użytkowników.
 4. Usługi te polegają na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń/ofert dotyczących usług związanych z rynkiem noclegów, gastronomi oraz atrakcji.
 5. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu mucharskie24.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową oraz zarejestrowanie się w serwisie.

Definicje

 1. Właściciel - administrator serwisu mucharskie24.pl
 2. Serwis mucharskie24.pl albo serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą mucharskie24.pl, prowadzony przez Właściciela w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń/ofert dotyczących usług związanych z noclegiem, gastronomią oraz atrakcjami, dostępny w domenie internetowej mucharskie24.pl.
 3. Oferta - informacja o zamiarze sprzedaży usługi lub kupnie usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana w ramach Serwisu mucharskie24.pl na warunkach określonych w Regulaminie;
 4. Ogłoszenie wykonawcy - informacja o zamiarze sprzedaży usługi;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto; osoba zamierzająca umieścić oraz umieszczająca ogłoszenie/ofertę sprzedaży swoich usług na platformie mucharskie24.pl zgodnie z Regulaminem. Usługi, o których mowa polegają na realizacji wynajmów, występów, animacji, itp., jak również osoba która planuje zorganizować przedsięwzięcie prywatne lub firmowe i poszukuje wykonawcy, który uatrakcyjni planowane wydarzenie.
 6. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach serwisu (panel zarządzania kontem);
 7. Regulamin – niniejszy regulamin podany do wiadomości na stronie www.mucharskie24.pl;

Ogólne warunki korzystania z mucharskie24.pl

 1. Serwis mucharskie24.pl służy do ogłaszania, zamieszczania ofert przez użytkowników jak również daje możliwość wyszukiwania oraz składania ofert kupna przez użytkowników serwisu. Dodatkowo użytkownicy mają możliwość kontaktowania się ze sobą w sprawie nawiązania współpracy.
 2. Użytkownicy sami są odpowiedzialni za swoje działania w serwisie i powinni sami ocenić zaufanie jakim obdarzają innych Użytkowników zanim będą się z nimi kontaktować.
 3. Oferta pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jej treść. Treść Oferty powinna opisywać rodzaj usługi: oferowanej przez wykonawcę. Oferty umieszczone w Serwisie dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Natomiast jedynie Użytkownicy zarejestrowani na stronie www.mucharskie24.pl mają możliwość skontaktowania się z Wykonawcą. W ramach ogłoszenia Wykonawca ma dodatkową możliwość udostępnienia swojego numeru kontaktowego dla wszystkich użytkowników internetu w celu nawiązania kontaktu.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne z prawem, a ich publikacja nie narusza praw Zespołu mucharskie24.pl, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Gdy ogłoszenie złamie zasady regulaminu zostanie usunięte w przypadku zgłoszenia przez Użytkowników serwisu lub Administratora. Użytkownik, zgadzając się na publikację Oferty w serwisie mucharskie24.pl, wyraża jednocześnie zgodę na publikację elementów Oferty (m.in. zdjęć zawartych w Ofercie) w materiałach reklamowych oraz stronach internetowych powiązanych z platformą mucharskie24.pl. W przypadku publikacji części Oferty nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże może być wskazany sposób zapoznania się z całą Ofertą.
 5. Publikacja Oferty na stronach powiązanych z mucharskie24.pl nie podlega dodatkowej opłacie i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Oferty.
 6. Dostawca zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie www.mucharskie24.pl

Rejestracja

 1. Rejestracja w serwisie będzie zawsze bezpłatna.
 2. Każdorazowe zamieszczanie ofert w serwisie jest bezpłatne. Natomiast w ramach stworzonych ogłoszeń istnieje możliwość ich darmowego oraz płatnego odświeżania oraz płatnego promowania.

Założenie konta

 1. Zamieszczenie ogłoszenia/oferty wymaga rejestracji na serwisie mucharskie24.pl . Rejestracja jest jednoznaczna z utworzeniem Konta Użytkownika.
 2. Z serwisu można korzystać rejestrując się za pomocą pomocą adresu e-mail, konta Google bądź konta Facebook.
 3. Aby dopełnić formalności związanych z rejestracją należy potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a także potwierdzić adres e-mail poprzez kliknięcie na link zamieszczony w wysłanej do Użytkownika wiadomości mailowej.
 4. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem mucharskie24.pl w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po rejestracji i zalogowaniu.
 6. Wszelkich czynności związanych z zamieszczaniem i edycją Ofert, jak i wyborem sposobu publikacji Ofert, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 7. Świadczenie usług przez serwis mucharskie24.pl w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z mucharskie24.pl. Usunięcie konta jest możliwe w zakładce „Moje konto” dostępnej po zalogowaniu Użytkownika.
 8. Po założeniu Konta każdy Użytkownik tworzy swój profil w Serwisie mucharskie24.pl. Dokonuje tego poprzez dodanie zdjęcia, opis własnej osoby/firmy. Od Użytkownika zależy jak szczegółowo wypełni dane profilowe, jednak podstawą do użytkowania Konta jest uzupełnienie imienia.
 9. Właściciel rekomenduje rzetelne utworzenie profilu, ponieważ wzmacnia on zaufanie do osoby, z którą potencjalnie chcemy nawiązać współpracę.
 10. Właściciel ma prawo usunąć lub zawiesić konto Użytkownika jeśli narusza on zasady spisane w niniejszym Regulaminie, natomiast Użytkownik nie może w związku z tym dochodzić od Właściciela w tym zakresie żadnych odszkodowań.

Zamieszczenie ogłoszenia/oferty

 1. Zamieszczenie Oferty w Serwisie mucharskie24.pl wymaga: wypełnienia formularza dostępnego na stronie mucharskie24.pl (w tym wypełnienia co najmniej pól, które zostały oznaczone jako obowiązkowe), opublikowania ogłoszenia/oferty i zaakceptowania jej przez administratora.
 2. Oferta powinna być przygotowana w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd. Użytkownik ma obowiązek wskazania w Treści minimum ceny usługi.
 3. Ceny podawane w Ofertach powinny odzwierciedlać realną i całkowitą wartość usługi oraz powinny być wyrażone w kwotach brutto (w przypadku firm istnieje możliwość zaznaczenia opcji wystawiania faktury VAT). Jedna Oferta może dotyczyć tylko jednej usługi.
 4. Po publikacji ogłoszenia/oferty Użytkownik ma możliwość jej edytowania, odświeżenia, promowania lub całkowitego usunięcia.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczenie na zdjęciach dołączonych do ogłoszenia/oferty jakichkolwiek treści, oznaczeń oraz innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www, w tytule lub opisie ogłoszenia/oferty adresów stron www oraz umieszczenie w tytule ogłoszenia/oferty numeru telefonu kontaktowego.
 6. Publikacja ogłoszenia/oferty rozpoczyna się po zakończeniu procedury opisanej w pkt. 1 Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do ogłoszenia/oferty zdjęcia (w liczbie i w formatach określonych na platformie).

Zasady wyświetlania ogłoszenia/oferty

 1. Zamieszczone po raz pierwszy przez użytkownika ogłoszenie/oferta zostaje umieszczone na pierwszym miejscu w kolejce ogłoszeń, zgodnie z datą oraz godziną systemową serwera. od tego momentu liczy się czas wyświetlania ogłoszenia w serwisie.
 2. Użytkownik ma możliwość odświeżenie ogłoszenia/oferty, które polega na ponownym jego umieszczeniu na pierwszej pozycji wyświetlanej w określonej przez Użytkownika kategorii, bądź roli zgodnie z datą i godziną systemowa serwera, odpowiednią do momentu kliknięcia przycisku “Odśwież” znajdującego się w panelu administracyjnym, przy każdym dodanym przez Użytkownika ogłoszeniu/ofercie.
  1. Bezpłatne odświeżenie ogłoszenia/oferty jest możliwe po upłynięciu okresu 7 dni jego wyświetlania, liczonego od daty i godziny zamieszczenia ogłoszenia w serwisie oraz jego ponownego odświeżenia.
  2. Odpłatne odświeżenie ogłoszenia/oferty jest możliwe przed upływem okresu 7 dni, włącznie, jego wyświetlania, liczonego od daty i godziny zamieszczenia ogłoszenia w serwisie oraz jego ponownego odświeżenia. Koszt takiego odświeżenia jest wskazany podczas wykonywania tego działania.
 3. Użytkownik ma możliwość promowania dodanego ogłoszenia/oferty w serwisie mucharskie24.pl na stronie głównej, stronach wszystkich ogłoszeń, stronach ogłoszeń podzielonych wg kategorii oraz ról.
  1. Wybór rodzaju oraz miejsca promowania wraz z należną za tą usługę kwotą jest zamieszczony w serwisie, widoczny dla zalogowanego Użytkownika i dostępny przy każdym ogłoszeniu w formie przycisku “Promuj”
   1. W ramach promowania dostępne są do wyboru pojedyncze usługi jak również pakiety usług.

Zasady odpowiedzialności

Właściciel umożliwia Użytkownikom umieszczanie ogłoszeń/ofert w serwisie mucharskie24.pl, nie ingerując w formę i treść tych ogłoszeń/ofert, z zastrzeżeniem zapisów punktów: 29,30,35 oraz 36. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z ogłoszeniami/ofertami. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie ogłoszenia/oferty zawierającej, istotne zaniżenie wartości usługi, wskazanie jako ceny całkowitej ceny za część usługi, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie ogłoszenia/oferty w niewłaściwej kategorii. Dostawca, w celu zwiększenia skuteczności ogłoszenia/oferty, ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów ogłoszenia/oferty. Właściciel ma prawo do edycji lub usunięcia ogłoszenia/oferty, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Właściciela lub jego partnerów, wprowadzające w błąd. Właściciel nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia/oferty, działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Właściciela niezależnych, składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji. Właściciel może podejmować działania mające na celu potwierdzenie przestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa.

Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest w serwisie mucharskie24.pl. Właściciel serwisu/aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany zasad użytkowania, jeśli uzna to za stosowne. W takim przypadku użytkownicy serwisu zostaną poinformowani o tym drogą elektroniczną w formie wiadomości wewnętrznej lub na stronie serwisu lub przy użyciu e-mail. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, której przedmiotem jest świadczenie przez Właściciela serwisu usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela w ramach Serwisu mucharskie24.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy.

mucharskie24.pl

kontakt@mucharskie24.pl